logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มือเท้าเย็นซีด ปวด เมื่อกระทบความเย็น

อาการ : มือเท้าเย็นซีด ปวด เมื่อกระทบความเย็น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเรเนาด์ (Raynaud disease) หรือ ปรากฏการณ์เรเนาด์ (Raynaud phenomenon)

โรคเรเนาด์ คือ โรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ทั่วไปมักเกิดกับหลอดเลือดนิ้วมือและนิ้วเท้าที่จะหดตัวตีบแคบในภาวะที่มีอากาศเย็น จนอวัยวะเหล่านั้นเกิดอาการ รู้สึกเย็น ซีด