logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มืนหัว

อาการ : มืนหัว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มึนศีรษะ มึนหัว (Dull headache)

‘มึน’ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง รู้สึกวิงเวียน เช่น มึนศีรษะ หรือ รู้สึกตื้อในสมอง เข่น อ่านหนังสือมากชักมึน มึนหัว