logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข้ไอเรื้อรัง

อาการ : มีไข้ไอเรื้อรัง

โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์

หลอดลมอักเสบในเด็ก (Bronchitis in children)

อาการส่วนใหญ่ของโรคหลอดลมอักเสบในเด็ก เริ่มจากอาการคล้ายไข้หวัด (โรคหวัดหรือ โรคไข้หวัดใหญ่) น้ำมูกไหล ไอเล็กน้อย