logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข้และต่อมน้ำลายอักเสบ

อาการ : มีไข้และต่อมน้ำลายอักเสบ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คางทูม (Mumps)

คางทูมเป็นโรคไม่รุนแรง มักหายได้เองภายใน 7 - 10 วัน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย แต่เมื่อเกิดในวัยรุ่นหรือในผู้ใหญ่ ความรุนแรงโรคอาจสูงกว่าในเด็กปฐมวัยมาก