logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข้สูง

อาการ : มีไข้สูง

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

หัดกุหลาบ (Roseola infantum / Exanthem subitum / Sixth disease)

หัดกุหลาบ หรือ Roseola infantum หรือ Exanthem subitum หรือ Sixth disease เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากอาการของโรคนี้ทำให้เกิดไข้สูงมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal flu)

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(Seasonal flu หรือ Seasonal influenza) คือ โรค ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันชนิดอาการไม่รุนแรงซึ่งเกิดเป็นประจำทุกๆปี