logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข้

อาการ : มีไข้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้โดยวิธีเช่นเดียวกับโรคหวัด โดยติดต่อทางการหายใจ จากการไอ จามของผู้ป่วย, จากเชื้อที่อยู่ในละอองอากาศเข้าสู่จมูกจากการหายใจ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

สมองอักเสบ (Encephalitis)

โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอัก เสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังก็ได้

โดย นายแพทย์ โอกาส ชาญเชาวน์กุล

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

ไส้ติ่งอักเสบคือ อาการบวมและติดเชื้อของไส้ติ่งซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าหากทิ้งไว้นาน ไส้ติ่งที่อักเสบมักแตกกระจายเชื้อโรคสู่ช่องท้อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้ อาการไข้ ตัวร้อน (Fever)

โดยทั่วไปไข้เป็นอาการที่ไม่รุนแรงมักหายได้เสมอ (ไข้ลง) ภายใน 2 - 3 วันเมื่อได้รับการรักษาสาเหตุ แต่ถ้าไข้สูงเกินอาจก่อผลข้างเคียงคืออาการทางสมองได้