logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีไข่ขาว

อาการ : มีไข่ขาว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โปรตีนในปัสสาวะ (Proteinuria)

การตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการตรวจหนึ่ง สามารถวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยได้หลายโรค เป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย