logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีแผลไหม้

อาการ : มีแผลไหม้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (Silver sulfadiazine)

ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน(Silver sulfadiazine) เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้เฉพาะที่ ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย