logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีเสมหะ

อาการ : มีเสมหะ

โดย นายแพทย์ เฉลียว พูลศิริปัญญา

ปอดบวม ปอดอักเสบ (Pneumonia)

อันตรายจากปอดบวมและการมีผลแทรกซ้อนจะมากหรือน้อยขึ้นกับอายุ สุขภาพของผู้ป่วย และความรุนแรงของปอดบวมที่เกิดขึ้นว่าเป็นมากหรือน้อยเพียงใด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เสมหะ เสลด (Sputum)

เสมหะ หรือเสลด (Sputum) เป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจและร่างกายกำจัดออกโดยการไอ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา / มัยโคพลาสมา (Mycoplasma infections)

โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา มียาปฏิชีวนะสำหรับรักษา แต่ไม่มีวัคซีนสำหรับป้อง กัน ผู้ที่เคยติดเชื้อเป็นโรคมาแล้ว มีโอกาสติดเชื้อและเป็นโรคซ้ำได้อีก

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบไปด้วยโรคหลอดลมอักเสบและถุงลมโป่งพอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลีเจียนแนร์ (Legionnaires’ disease) ลีเจียเนลโลซิส (Legionellosis) ไข้พอนเตียก(Pontiac fever)

แหล่งของเชื้อโรคชนิดนี้คือ บ่อน้ำร้อน น้ำพุ ระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรือที่ทำน้ำอุ่นของสถานที่ต่างๆเช่น โรงแรม สปาร์ โรงพยาบาล เครื่องปรับอากาศ