logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีอาการทางจิตเวช

อาการ : มีอาการทางจิตเวช

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซพราซิโดน (Ziprasidone)

ยาไซพราซิโดน (Ziprasidone หรือ Ziprasidone hydrochloride หรือ Ziprasidone mesylate) เป็นยาที่ใช้บำบัดอาการทางจิตเภท ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการในหลายลักษณะ