logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีอาการทางจิตประสาท

อาการ : มีอาการทางจิตประสาท

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮาโลเพอริดอล (Haloperidol)

รักษาอาการทางจิตประสาททั้งในผู้ใหญ่และในเด็ก, รักษา Touretter’s syndrome ซึ่งมีอาการกระตุกที่กล้ามเนื้อใบหน้าและลำตัวอย่างมาก