logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผิดปกติ

อาการ : มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผิดปกติ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยายับยั้งทีเอ็นเอฟ (TNF inhibitors)

ร่างกายของมนุษย์มีหลายระบบอวัยวะของร่างกายที่ทำงานอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ระบบภูมิคุ้มกัน(ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)ของร่างกาย