logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูง

อาการ : มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีเทลแคลไซด์ (Etelcalcetide)

ยาอีเทลแคลไซด์ (Etelcalcetide) เป็นยาในกลุ่มแคลซิมิเมติก(Calcimimetics) ทางคลินิกนำมาบำบัดรักษาภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง