logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีปุ่มบวม อักเสบตามตัว

อาการ : มีปุ่มบวม อักเสบตามตัว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตัวจี๊ด พยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)

โรคพยาธิตัวจี๊ด หรือโรคตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)เป็นโรคติดเชื้อพยาธิระบบทางเดินอาหาร ที่เกิดจากพยาธิตัวกลม(หรือหนอนพยาธิตัวกลม)ในสกุล Gnathostoma