logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีถุงน้ำในท้องน้อย

อาการ : มีถุงน้ำในท้องน้อย

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นถุงน้ำรังไข่ได้แก่ สตรีทุกคนมีโอกาสเป็นถุงน้ำรังไข่, สตรีที่ไม่เคยตั้งครรภ์มีโอกาสเป็นถุงน้ำชนิดเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้น