logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีติ่งเนื้อ

อาการ : มีติ่งเนื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ติ่ง ติ่งเนื้อ (Tag)

ติ่ง ติ่งเนื้อ (Tag) จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง เนื้อหรือสิ่งที่งอกยื่นออกมาเล็กๆจากส่วนใหญ่ พบเกิดได้กับทุกเนื้อเยื่อ/อวัยวะทั่วร่างกาย

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ติ่งเนื้อเวสติบูลาแปบปิลโลมาโตซิสอวัยวะเพศหญิง (Vulvar vestibular papilloma tosis)

Vulvar vestibular papillomatosis ไม่ใช่โรคติดเชื้อจึงไม่ติดต่อ และไม่มีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวคือ ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์