logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีกลิ่นตัว

อาการ : มีกลิ่นตัว

โดย พรลภัส บุญสอน

สารระงับกลิ่นกาย หรือ สารระงับกลิ่นตัว (Deodorant)

สารระงับกลิ่นกาย/ยาระงับกลิ่นกาย/สารระงับกลิ่นตัว/ยาระงับกลิ่นตัว(Deodorant) เป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คลอโรฟิลลิน (Chlorophyllin)

คลอโรฟิลล์(Chlorophyll หรือ Chlorophyl) เป็นองค์ประกอบของพืชที่มีสีเขียว พบมากที่ใบหรือตามส่วนต่างๆของลำต้น อย่างเช่น กิ่ง ก้าน