logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

อาการ : มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อิพิลิมูแมบ (Ipilimumab)

ยาอิพิลิมูแมบ(Ipilimumab) เป็นยาในกลุ่มMonoclonal Antibodies มีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน/ระบบภูมิต้านทาน/ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี (Pegylated interferon alpha-2b)

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี(Pegylated interferon alpha-2b ย่อว่า PEG IFN alpha 2b ) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ เพกอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี