logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต

อาการ : มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คริสออทินิบ (Crizotinib)

เมื่อปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ทางคลินิก ได้นำยาคริสออทินิบ(Crizotinib)มาใช้เป็นยารักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต(Non-small cell lung cancer)