logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งท่อน้ำดี

อาการ : มะเร็งท่อน้ำดี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma หรือ Bile duct cancer)คือ โรคที่เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของระบบทางเดินน้ำดีที่อยู่ในตับหรือที่อยู่นอกตับ