logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภูมิแพ้หูคอจมูก

อาการ : ภูมิแพ้หูคอจมูก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูนิโซไลด์ (Flunisolide)

ยาฟลูนิโซไลด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะอักเสบจากอาการภูมิแพ้ของจมูก (Allergic rhinitis) ระหว่างการใช้ยานี้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของผู้ป่วยอาจจะลดลง