logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภูมิต้านทานต่ำ

อาการ : ภูมิต้านทานต่ำ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

อิมมิวโนโกลบูลิน (Immunoglobulin Therapy)

สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยาอิมมิวโนโกลบูลินในทางการแพทย์คือเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ/ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเป็นมาแต่กำเนิด