logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง

อาการ : ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียม พอลิสไตรีน ซัลโฟเนต (Sodium polystyrene sulfonate)

ยาโซเดียม พอลิสไตรีน ซัลโฟเนต(Sodium polystyrene sulfonate หรือ Polystyrene sulfonate) เป็นสารประเภทพอลิสไตรีน(Polystyrene, สารที่ใช้ทำพลาสติก)