logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะมีแอนโดรเจนในร่างกายสูง

อาการ : ภาวะมีแอนโดรเจนในร่างกายสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูตาไมด์ (Flutamide)

ยาฟลูตาไมด์ (Flutamide) เป็นยาประเภทนอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน (Nonsteroidal antiandrogen ย่อว่า NSAA) ทางคลินิกใช้ยานี้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก