logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฟันผุ

อาการ : ฟันผุ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูออไรด์ (Fluoride)

ยาฟลูออไรด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้เสริมสร้างป้องกันฟันผุ ซึ่งสามารถพบเห็นการใช้ยาฟลูออไรด์ในคลินิกทันตกรรมและคลินิกทางกุมารเวช