logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฟอสเฟตในเลือดสูง

อาการ : ฟอสเฟตในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แคลเซียม อะซีเตท (Calcium acetate)

แคลเซียม(Calcium)เป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างมวลกระดูกและฟันถึง 99% และอีก 1% ในกระแสเลือด