logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พาร์กินสัน

อาการ : พาร์กินสัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอมเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitor: MAOI)

ยารักษาโรคซึมเศร้าเอมเอโอไอมีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการซึมเศร้าชนิด Bipolar depression, รักษาโรคพาร์กินสัน ปกติยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอมเอโอไอมักจะไม่ใช่ทาง