logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฝ้าขาวหรือฝ้าแดง

อาการ : ฝ้าขาวหรือฝ้าแดง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ฝ้าขาว (Leukoplakia) ฝ้าแดง (Erythroplakia)

ฝ้าขาว (Leukoplakia) เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดกับเยื่อเมือก โดยจะเห็นเยื่อเมือกเกิดเป็นปื้น/แผ่นสีขาว ขนาดอาจเพียง 0.5 เซนติเมตร หรือใหญ่ได้หลายเซนติเมตร