logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการ : ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แคลซินูริน อินฮิบิเตอร์ (Calcineurin inhibitors)

ยาแคลซินูริน อินฮิบิเตอร์ (Calcineurin inhibitors) เป็นกลุ่มยาที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งในร่างกายที่มีชื่อเรียกว่า แคลซินูริน(Calcineurin)