logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผิวหนังแข็งด้าน

อาการ : ผิวหนังแข็งด้าน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาลอกผิวหนัง หรือสารลอกคีราติน (Keratolytic agent)

ยาหรือสารลอกเซลล์ผิวหนัง/ยาหรือสารลอกผิวหนัง หรือ ยาหรือสารลอกคีราติน/ยาหรือสารลอกเคอราทิน/Keratin (Keratolytic agent หรือ Keratolytics)