logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผิวหนังขึ้นจุด

อาการ : ผิวหนังขึ้นจุด

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

กระผู้สูงอายุ (Senile lentigo) กระแดด (Solar lentigines)

กระผู้สูงอายุแตกต่างจากกระทั่วไป คือ กระผู้สูงอายุเกิดในคนอายุที่มากขึ้น โดยปริมาณกระผู้สูงอายุจะมากขึ้นตามอายุ และมักไม่จางหายไป