logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผอมลงโดยยังกินได้ปกติ

อาการ : ผอมลงโดยยังกินได้ปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

น้ำหนักลดผิดปกติ (Unintentional weight loss)

น้ำหนักลดผิดปกติหรือผอมผิดปกติ(Unintentional weight loss หรือ Unexplained weight loss) คือ ภาวะที่น้ำหนักตัวลดลงหรือผอมลงโดยไม่ได้ต้องการลดน้ำหนัก