logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผมร่วงจากเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา

อาการ : ผมร่วงจากเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ผมร่วงจากยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา (Chemotherapy and Radiation therapy: hair loss)

ผมจะขึ้นเสมอ ขึ้นทั้งศีรษะ รวมทั้งขนตามตำแหน่งต่างๆด้วย ประมาณ 3 เดือนหลังครบยาเคมีบำบัดทั้งหมดแล้ว โดยทั่วไป การฉายรังสีทั้งศีรษะจะใช้ปริมาณรังสีไม่สูง