logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันตาติดเชื้อหนองในของทารกแรกเกิด

อาการ : ป้องกันตาติดเชื้อหนองในของทารกแรกเกิด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาหยอดตาซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate ophthalmic solution)

ยาหยอดตาซิลเวอร์ไนเตรท(Silver nitrate ophthalmic solution) เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ “AgNO3” มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวที่ละลายน้ำได้ดี