logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

อาการ : ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คาร์บีโทซิน (Carbetocin)

ในวงการสูติศาสตร์ ตัวยา/ยาคาร์บีโทซิน (Carbetocin)จะเป็นที่รู้จักกันดี ทางคลินิกจะใช้ยานี้ยับยั้งภาวะเลือดออกจากมดลูกของมารดาหลังการผ่าท้องทำคลอด