logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปากแห้ง

อาการ : ปากแห้ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปากแห้ง (Dry mouth)

ปากแห้ง (Dry mouth) หรือ ปากคอแห้ง เป็นอาการที่พบได้บ่อย เกิดจากต่อมน้ำลายสร้างน้ำลายน้อยลงกว่าปกติ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนวดี ณ นคร

กลุ่มอาการโจเกรน กลุ่มอาการเอสเอส โรคปากแห้งตาแห้ง (Sjogren’s Syndrome: SS)

คนที่เป็นกลุ่มอาการเอสเอส จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ร่วมกันหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ผิวหนัง สูตินรีแพทย์