logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปากแหว่งเพดานโหว่

อาการ : ปากแหว่งเพดานโหว่

โดย ร.ศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี

ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and cleft palate)

หากวางแผนจะตั้งครรภ์ มารดาควรปรึกษาแพทย์ในการใช้ยาวิตามินต่างๆและกรดโฟลิคตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่