logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัสสาวะไม่คล่อง

อาการ : ปัสสาวะไม่คล่อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

มะเร็งต่อมลูกหมาก(Prostate cancer)คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ต่อมลูกหมากเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวของเซลล์อย่างรวดเร็วเกินปกติและร่างกายไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวนี้