logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัสสาวะผิดปกติ

อาการ : ปัสสาวะผิดปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis หรือ Urinary analysis หรือ เรียกย่อว่า UA หรือ U/A หรือ Clinical urine test) เป็นการตรวจโรคที่มีประโยชน์มากที่สุดวิธีหนึ่ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไต (Kidney disease)

เมื่อเกิดโรคไต ไตจะทำงานได้ลดลง จึงก่อให้เกิดการคั่งของสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเหล่านั้น ส่งผลถึงการทำงานของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย