logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัสสาวะกะปริบกะปรอย

อาการ : ปัสสาวะกะปริบกะปรอย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แทมซูโลซิน (Tamsulosin)

ยาแทมซูโลซิน(Tamsulosin หรือ Tamsulosin hydrochloride) เป็นยาประเภทแอลฟา-1 บล็อกเกอร์ (Alpha-1 blockers) มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของต่อมลูกหมาก