logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดเมื่อย

อาการ : ปวดเมื่อย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เมื่อย ปวดเมื่อย เมื่อยขบ เมื่อยล้า (Muscle pain)

เมื่อย ปวดเมื่อย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นิยามว่า คือ อาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ จากการทำงานซ้ำๆ โดย