logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะเวลาเครียด

อาการ : ปวดศีรษะเวลาเครียด

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปวดศีรษะจากเครียด (Tension typed headache)

ถ้ามีอาการปวดศีรษะร่วมกับความดันโลหิตสูงที่ไม่สูงมาก และไม่เคยตรวจพบความดันโลหิตสูงมาก่อน รวมทั้งไม่มีหลักฐานว่า มีอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากความดันโลหิตสูง