logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะเรื้อรัง

อาการ : ปวดศีรษะเรื้อรัง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปวดศีรษะเรื้อรัง (Chronic daily headache)

ผู้ป่วยที่มีภาวะ/อาการปวดศีรษะเป็นประจำ เช่น ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจากเครียด เมื่อมีการรักษาที่ไม่เหมาะสม มีการใช้ยาแก้ปวดแบบผิดวิธี

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกิน (Medication Overuse Headache หรือ Rebound Headache)

โรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกิน เป็นโรคที่ป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน ร่วมการรักษาสาเหตุการปวดศีรษะ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (Subdural hematoma)

ผู้ป่วยควรพบแพทย์เมื่อมีอาการปวดศีรษะผิดปกติ คือ ไม่หายและเป็นมากขึ้นๆ และ/หรือ มีอาการ หลงลืม เดินเซ ชัก ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมทิเซอร์ไจด์ (Methysergide)

ยาเมทิเซอร์ไจด์ (Methysergide หรือ Methysergide maleate) คือยาประเภทเซโรโทนิน แอนตาโกนิสต์ (Serotonin antagonists) สามารถออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของตัวรับ