logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะมาก

อาการ : ปวดศีรษะมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดจากเชื้อเข้าสู่เยื่อหุ้มสมองโดยผ่านทางกระแสโลหิตซึ่งเป็นสาเหตุบ่อยที่สุด นอกจากนั้นที่พบน้อยกว่ามากคือ จากเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

สมองอักเสบ (Encephalitis)

โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอัก เสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังก็ได้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

โรคไข้เลือดออกเป็นโรครุนแรง แต่โอกาสรักษาหายสูงเมื่อวินิจฉัยและได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิต (ตาย) สูงถึง 50%

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

อาการปวดศีรษะร้ายแรง:สัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะ (Red Flag in Headache)

ส่วนอาการปวดศีรษะที่ร้ายแรงนั้น คือ อาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ถ้ารักษาไม่ถูกต้อง โรคนั้นจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increased intracranial pressure)

ความดันในกะโหลกศีรษะสูง เป็นภาวะที่อันตรายต่อสมองและต่อชีวิตอย่างยิ่ง ส่งผลให้เกิดความพิการหรืออาจเสียชีวิตได้