logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดประจำเดือน

อาการ : ปวดประจำเดือน

โดย แพทย์หญิง ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis / Chocolate cyst)

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกราย ในบางรายที่ไม่มี อาการหรือในรายที่มีอาการน้อยมากๆก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเลย

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri)

เนื้องอกมดลูกไม่ใช่โรคมะเร็ง แต่คือโรคของกล้ามเนื้อมดลูกที่มีการเจริญมากขึ้นผิดปกติจนเกิดเป็นเนื้องอก ทำให้มดลูกมีขนาดที่โตขึ้น เนื้องอกอาจมีขนาดเล็ก หรือมีขนาดใหญ่เท่ากับผลแตงโม...

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual syndrome)

กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน หรือเรียกย่อว่า อาการ พีเอ็มเอส (Premenstrual syndrome, PMS) คือ อาการผิดปกติ หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสตรีซ้ำๆ

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน (PMDD / Premenstrual dysphoric disorder)

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้พอเหมาะกับสุขภาพจะช่วยลดหรือป้องกันภาวะ/กลุ่มอาการนี้ได้ เพราะเวลาออกกำลังกายจะมีฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea)

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ปวดประจำเดือนได้แก่ การมีประจำเดือนเร็ว มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 12 ปี, การไม่มีลูกทำให้รังไข่ต้องทำงานตลอด