logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องน้อยรุนแรงเฉียบพลัน

อาการ : ปวดท้องน้อยรุนแรงเฉียบพลัน

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

รังไข่บิดขั้ว (Ovarian torsion)

มีอาการปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาเฉียบพลันหรือทันทีทันใด มักจะสัม พันธ์กับการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมต่างๆ มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย