logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องช่วงกลางรอบเดือน

อาการ : ปวดท้องช่วงกลางรอบเดือน

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ปวดท้องจากตกไข่ (Painful ovulation or Mittelschmerz)

อาการปวดท้องจากการตกไข่ส่วนมากไม่มีอันตราย มักไม่ก่อผลข้างเคียง มักมีอาการไม่รุนแรง สตรีส่วนมากจะไม่มีอาการเจ็บ ยกเว้นกรณีที่การตกไข่ใกล้เส้นเลือด