logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดตื้อๆ

อาการ : ปวดตื้อๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เจ็บหรือปวดตื้อๆ เจ็บ/ปวดเสียด (Dull aching หรือ Dull pain)

ตื้อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง แน่น อึดอัด ส่วน เสียด หมายถึง รู้สึกอึดอัดหรือแทงยอกอยู่ในท้องหรือในอกเนื่องจากมีลมอยู่