logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดข้อจากโรคสะเก็ดเงิน

อาการ : ปวดข้อจากโรคสะเก็ดเงิน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะพรีมิลาส (Apremilast)

ยาอะพรีมิลาสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาอาการโรคข้ออักเสบสาเหตุจากโรคสะเก็ดเงิน/โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic Arthritis; อาการปวดข้อต่างๆ)