logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดข้อจากข้อเสื่อม

อาการ : ปวดข้อจากข้อเสื่อม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะซีโคลฟีแนค (Aceclofenac)

ยาอะซีโคลฟีแนค (Aceclofenac)เป็นยาแก้ปวดบรรเทาอาการอักเสบ/ยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซดส์ (NSAIDs) ตัวยาจะออกฤทธิ์ปิดกั้นการผลิตสารเคมีที่คล้ายกับฮอร์โมน